A WSH Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A WSH Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért a hatályos jogszabályokkal, különösen a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR – a továbbiakban: Rendelet) összhangban jelen tájékoztatóban rögzíti és teszi közzé a személyes adatok kezelésének és védelmének általa alkalmazott legfontosabb szabályait, az érintettek jogait és jogérvényesítési lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

Mindenek előtt összefoglalóan szeretnénk Önt tájékoztatni az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkról:

Az adatkezelő neve:

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (WSH Kft.)

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 97.;

Telefon: +36-1-452-5050;

Fax: +36-1-452-5055;

E-mail: adatvedelem@wsh.hu;

Weboldal: www.wsh.hu

 

A legfontosabb adatkezelési tevékenységek összefoglalása:

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Címzettek, akik az adatot megkapják

Weboldal cookie-k használata

A weboldal megfelelő működésének biztosítása, a forgalom elemzése

A WSH Kft. marketing tevékenységére vonatkozó jogos érdeke

Felhasználó általi törlésig, legfeljebb 7 napig

Google Ireland Limited

Jelentkező által önéletrajzában megadott adatok

Kapcsolattartás a jelentkezővel, döntés meghozatala munkaviszony létesítéséről

A jelentkező hozzájárulása

A munkaviszony létesítéséről szóló döntés közléséig

Nincs adattovábbítás

Jelentkező neve

Annak ellenőrzése, hogy a jelentkező a megelőző 1 évben ismertté vált-e, mint jelölt a WSH Kft. számára

A WSH Kft.-nek az ismételt meghallgatások kiszűréséhez fűződő jogos érdeke

A jelölt ismertté válásától számított 1 évig

Nincs adattovábbítás

Céges kapcsolattartói adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, fax szám, postacím)

A WSH Kft. és a partner közötti kapcsolattartás biztosítása az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében

A WSH Kft. és a kapcsolattartó által képviselt partner jogos érdeke

A kapcsolattartói minőség fennállásáig, szerződésbe foglalt adat esetén legkésőbb a számviteli bizonylat kötelező megőrzési idejéig

A számviteli bizonylatokat a könyvelési szolgáltató részére továbbítjuk

Felnőttképzési szerződésben a résztvevő által megadott, valamint a képzés során keletkezett adat, oktatási azonosító

A képzés lebonyolítása

2013. évi LXXVII. törvény 16. és 21.§-ában előírt jogi kötelezettség teljesítése, az oktatási azonosító esetén jogos érdek (11/2020. Korm. r. 25/A.§)

Felnőttképzési szerződés megkötésétől, illetve a keletkezéstől számított 8. év utolsó napja

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer; Oktatási Hivatal (oktatási azonosító); oktató; egyedi vizsgálat esetén a felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére jogosult szerv

Közösségi média felületeken megjelenő személyes adatok

Hirdetések megjelenítése, kapcsolattartás az érdeklődőkkel

A WSH Kft. marketing tevékenységhez fűződő jogos érdeke

1 év

Meta Platforms Ireland Limited; LinkedIn; Google Ireland Limited

Belső visszaélés-bejelentési és Antikorrupciós bejelentésben közölt és a kivizsgálás eredményeképpen megállapított személyes adatok

A bejelentés fogadása, kivizsgálása, a kivizsgálás tárgyát képező magatartás megszüntetése vagy orvoslása

2023. évi XXV. törvény 18-29.§-a és a belső antikorrupciós szabályozás betartására vonatkozó jogos érdek

Kivizsgálás lezárásától számított 30 nap

Amennyiben releváns: külsős kivizsgáló, auditor, bejelentővédelmi ügyvéd, illetékes hatóság

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a gyártói vizsgák lebonyolítása során a WSH Kft. nem adatkezelőnek, hanem a vizsgaközpontok adatfeldolgozójának minősül, ezért a vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelésről a vizsgaközpontoktól kaphat tájékoztatást!

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jogszabályi kötelezettségen alapul, az adatok megadása nem kötelező, ám ebben az esetben Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.

Automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is) jelenleg nem alkalmaz a WSH Kft.

Társaságunk a személyes adatokat a jellemzően a következő jogalapokon kezelheti: (1) az Érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; (2) az Érintettel kötött szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; (3) jogszabályi kötelezettség teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; illetőleg (4) Társaságunk, mint Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Érintetti jogok:

Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu). Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, megkereséseire 1 hónapon belül válaszolunk. Jogsérelem esetén az illetékes bíróság (törvényszék) előtt is keresetet terjeszthet elő.

 

 

 

Az alábbiakban olvasható az adatvédelmi és adatkezelési szabályok részletes ismertetése:

Weboldal cookie-k kezelése:

Az adatkezelés célja: A www.wsh.hu weboldal által alkalmazott cookie-k vonatkozásában az adatkezelés célja a weboldal megfelelő működésének biztosítása és a forgalom anonim elemzése. Oldalunkon hirdetések nem kerülnek elhelyezésre, a cookie-k funkciója, célja kizárólag az, hogy a webhely megfelelő működését, olvashatóságát biztosítsa, illetve hogy anonim (személyazonosításra alkalmatlan) statisztikai adatokat szolgáltasson részünkre arról, hogy a felhasználók miként használják az oldalt.

Az adatkezelés jogalapja: A WSH Kft. marketing tevékenységéhez fűződő jogos érdeke. A cookie-k (vagy sütik) kis szöveges fájlok, melyek a weboldal helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén, mikor meglátogatja az oldalt.

A kezelt Személyes adatok köre: A weboldal cookie-k rögzítik a böngésző típusát, IP-címét, a weboldalt, melyet meglátogat, a tartózkodási régiót és beállított nyelvet, valamint az időpontot.

Az adatkezelés időtartama: A weboldal cookie-k legfeljebb 7 napig tárolódnak az Ön eszközén. Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, melyet úgy tehet meg, hogy a böngészőjének beállításaiban törli a sütiket, vagy a böngészéshez inkognitó módot használ, illetve igénybe veszi a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen található teljes körű cookie-tiltási lehetőséget.

Adattovábbítás: A WSH Kft. weboldala a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), mint külső szolgáltató által működtetett cookie-kat használja. A cookie-k Google általi alkalmazásáról itt olvashat részletesebben:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatkezelés célja a döntés meghozatala a szerződéses jogviszony létesítéséről, illetve az elérhetőségek (pl. telefonszám, e-mail cím) vonatkozásában kapcsolattartás Önnel további információk kérése, interjú egyeztetése, a döntés közlése során.

Az adatkezelés jogalapja: Mindaddig, amíg szerződéses jogviszony létre nem jön Ön és a WSH Kft. között, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat!

A kezelt Személyes adatok köre: kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük (ideértve azt az e-mail vagy postacímet is, melyről a küldemény érkezik), nem ellenőrizzük az Ön közösségi média profiljait.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig döntés születik arról, hogy szerződéses kapcsolatot létesítünk-e Önnel, és erről Önt tájékoztattuk. Amennyiben munkaviszony létesítésére kerül sor, az azzal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót és adatlapot külön kapja meg.

Adattovábbítás: A jelentkezés során megadott Személyes adatait nem továbbítjuk.

 

Az álláshirdetésre jelentkező névellenőrzése:

Az adatkezelés célja: Annak ellenőrzése, hogy a jelentkező a megelőző 1 évben ismertté vált-e, mint jelölt a WSH Kft. számára (akár közvetlen jelentkezés útján, akár munkaerő közvetítő útján).

Az adatkezelés jogalapja: a WSH Kft. arra vonatkozó jogos érdeke, hogy elkerülje a szükségtelen többszöri meghallgatásokat, illetve hogy teljesíteni tudja a munkaerő közvetítő partnerek felé vállalt jelzési kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy ismeri-e már a jelöltet.

A kezelt Személyes adatok köre: a jelentkező neve.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkező, mint jelölt ismertté válásától számított 1 évig.

Adattovábbítás: a Személyes adatot nem továbbítjuk.

 

Céges kapcsolattartók adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: Ha Ön valamely jelenlegi vagy leendő partnerünk kapcsolattartójaként (vagy saját egyéni vállalkozásának képviseletében) jár el, az adatkezelés célja, hogy a WSH Kft. és partnere biztosítsák a folyamatos üzletmenetet az Ön, mint kapcsolattartó közreműködése útján.

Az adatkezelés jogalapja: Ha Ön valamely partnerünk kapcsolattartójaként jár el, az adatkezelés jogalapja a WSH Kft. és az Ön munkáltatója/az Ön által képviselt partner arra vonatkozó jogos érdeke, hogy mint jogi személyek egymással kapcsolatba léphessenek természetes személy képviselőik (kapcsolattartóik) útján.

A kezelt Személyes adatok köre: az Ön által megadott elérhetőségi adatokon (pl. név, beosztás, telefonszám, faxszám, e-mail cím, postacím) kívül további Személyes adatait nem kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott kapcsolattartói adatait a kapcsolattartói minőség fennállásáig kezeljük, kivéve ha valamely adat a partnerrel kötött szerződésben vagy egyéb, megőrzési kötelezettség alá eső dokumentumban is rögzítésre került – ez utóbbi esetben az adatokat a dokumentum, mint számviteli bizonylat jogszabály által előírt kötelező megőrzési idejéig (jelenleg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 év), a dokumentumba foglalva kezeljük.

Adattovábbítás: amennyiben a kapcsolattartó valamely Személyes adata számviteli bizonylaton szerepel, azt a bizonylatokat feldolgozó könyvelési szolgáltatónk (Matolcsi és Társa Kft. – 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A. 3. em. 51.) mint adatfeldolgozó részére továbbítjuk.

 

Tanfolyami résztvevők adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: Oktatásainkon, képzéseinken részt vevők személyes adatai vonatkozásában az adatkezelés célja a képzés lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: Ha Ön a WSH Kft. által szervezett, a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzésen vesz részt, az adatkezelés jogalapja a 2013. évi LXXVII. törvény 16.§ és 21.§-ában előírt jogi kötelezettség teljesítése, illetve az oktatási azonosító kezelése során a 11/2020 (II.7.) Kormányrendelet 25/A.§-ának betartásához fűződő jogos érdeke. A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen Ön bármikor jogosult tiltakozni.

A kezelt Személyes adatok köre: Tanfolyamunk résztvevőjeként a felnőttképzési szerződésben megadatott adatait, az oktatási azonosítóját (melyet, ha Ön nem ismeri, vagy ilyennel még nem rendelkezik, az Oktatási Hivataltól szerzünk be elektronikus úton, az Ön természetes személyazonosító adatainak továbbításával), illetve a képzés során keletkező adatait, ideértve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben előállított Tanúsítvány adatait is, kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait tanfolyami résztvevőként a 2013. évi LXXVII. törvény 16.§ és 21.§ (6) bekezdése alapján, a felnőttképzési szerződés megkötésétől, illetve az adat keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig tartjuk nyilván és kezeljük.

Adattovábbítás: Képzéseinknek és a résztvevőknek a 2013. évi LXXVII. törvény 15.§-ában meghatározott adatait rögzítjük a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben; amennyiben az oktatási azonosítóját meg kell igényelnünk, természetes személyazonosító adatait továbbítjuk az Oktatási Hivatalnak; illetőleg a felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére jogosult szervek egyedi vizsgálataik során jogosultak a személyes adatok megismerésére. Ön jogosult bizonyos adatinak továbbítását megtiltani, melyre a képzés megkezdésekor kap lehetőséget. Amennyiben a képzés külsős oktató közreműködésével kerül megtartásra, a képzési dokumentáció a közreműködésével készül el.

Közösségi média felületek használatával és hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelések:

Az adatkezelés célja: termékeink és szolgáltatásaink megismertetése (online hirdetéseink, nyilvános közleményeink megjelenítése), a közösségi média felületek működtetése, a felhasználókkal történő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: A WSH Kft. marketing tevékenységhez fűződő jogos érdeke.

A kezelt Személyes adatok köre: a közösségi média felületeinken a követők, kedvelők, hozzászólók, a profillal kapcsolatba lépő más felhasználók nyilvános profiljában megjelenő személyes adatokat ismerhetjük meg, továbbá amennyiben a felhasználók kapcsolatba lépnek a WSH Kft-vel ezen platformokon keresztül, az üzenet tartalmát. Az online hirdetések esetében a WSH Kft. nem végez profilalkotást, nem használja fel a követők személyes adatait, hanem a hirdetéseknek az általa előzetesen meghatározott célcsoport részére történő eljuttatására ad megbízást a közösségi média szolgáltatóknak, illetve a Google-nek, melyek önálló adatkezelőként járnak el a továbbiakban, és amelyek nem nyújtanak személyazonosításra alkalmas információt a WSH Kft. részére a hirdetések megtekintőiről.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználók által küldött üzeneteket legfeljebb 1 évig tároljuk.

Adattovábbítás: A WSH Kft. a Facebook és az Instagram fiókjai esetében a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország), a LinkedIn fiók esetében a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország), a Google hirdetések esetében a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) részére végez adattovábbítást. Ezen szolgáltatók önálló adatkezelőkként, saját adatkezelési szabályaik szerint működnek.

 

Antikorrupciós irányítási rendszer alkalmazásával összefüggő adatkezelés:

Az adatkezelés célja: a bejelentés fogadása, kivizsgálása (dokumentálása, kapcsolattartás a bejelentővel, bejelentéssel érintett személlyel), és a kivizsgálás eredményeként a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése (szükséges intézkedések megtétele).

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a WSH Kft-nek a 2023. évi XXV. törvény foglalkoztató által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó, 18-29.§-ainak betartásához, és az annak alapján elfogadott antikorrupciós szabályozás szerinti működéshez kapcsolódó jogos érdeke.

A kezelt Személyes adatok köre: a bejelentő által a bejelentésben megadott, valamint a vizsgálat során feltárt további személyes adatok (különösen: a bejelentőre és a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó személyazonosító és kapcsolattartási adatok).

Az adatkezelés időtartama: a bejelentésben megadott és a vizsgálat során feltárt személyes adatokat (mind a bejelentőre, mind a bejelentéssel érintett természetes személyekre vonatkozóan) a WSH Kft. a bejelentés kivizsgálásának lezárását követő 30 nap elteltével törli.

Adattovábbítás: a bejelentő és a bejelentéssel érintettek személyes adatait a vizsgálat során kizárólag a kivizsgáló ismerheti meg titoktartási kötelezettség vállalása mellett. A bejelentéssel érintett személy nem ismerheti meg a bejelentő személyes adatait, ha a bejelentő kérte azok zárt kezelését. Amennyiben a társaság adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelésre (külső, pártatlan kivizsgáló, bejelentővédelmi ügyvéd), személyéről előzetes tájékoztatást ad, és ezen személyek vonatkozásában is titoktartási kötelezettséget ír elő. Amennyiben a vizsgálat eredményeként hatósági eljárás kezdeményezésére kerül sor, a vizsgálat során kezelt adatok a hatóság részére továbbításra kerülnek. Ezen belül a bejelentőre vonatkozó adatok a bejelentő kifejezett hozzájárulásával, kivéve ha a hatóság a 2023. évi XXV. törvény alapján a hatóság egyébként jogosult ezen adatok kezelésére.

 

Fogalom-meghatározások

 

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a Rendeletben meghatározottak szerint kell érteni. Így különösen:

 

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., cégjegyzékszám: 01-09-461038)

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel a Személyes adatot közlik. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében, jogszabály alapján férnek hozzá a Személyes adathoz, nem minősülnek Címzettnek.

 

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

Az adatkezelés általános alapelvei

 

Társaságunk a személyes adatok kezelése során mindenkor a Rendeletben meghatározott alapelvek, így a jogszerűség, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg valamint az elszámoltathatóság elvének figyelembe vételével jár el, és az Adatkezelés egyes lépései során érvényesíti ezeket.

 

Az Érintett jogai

 

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult a WSH Kft-től visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt, ezekhez kapcsolódó alábbi információkat megkapja:

 • az adatkezelés célja
 • milyen típusú személyes adatait kezeljük
 • kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közöltük vagy közölni fogjuk
 • a személyes adat tárolásának tervezett időtartama
 • jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl. adatváltozás vagy elírás esetén), illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog

Abban az esetben, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, kezeltük, vagy
 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapult, és Ön azt visszavonja, vagy
 • Ön jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy
 • a személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy
 • a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy
 • az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt

Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adat törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények érvényesítése esetén. A törlés nem automatikus, törlési kérelme estén Társaságunk megvizsgálja, hogy annak feltételei fennállnak-e, és erről Önt értesíti. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra is, hogy bizonyos esetekben Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a törlés helyett (lásd alább, 6. A tiltakozáshoz való jog).

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az adatkezelést:

 • arra az időre, amíg Társaságunk ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, mert az Ön azt vitatja;
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha Ön a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • Társaságunknak már nincs szüksége az adott személyes adat kezelésére, de Ön igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelés korlátozásra kerül, amíg Társaságunk megvizsgálja a tiltakozási kérelmet.

A korlátozás átmeneti intézkedés, amíg az Ön adata korlátozással érintett, a tároláson kívül semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk a személyes adaton. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítésével összefüggésben, és automatizált módon történik, Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy ha erre technikai lehetőség van, közvetlenül Társaságunk továbbítsa másik adatkezelőnek.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ebből a célból.

Ha az adatkezelésre a WSH Kft. vagy harmadik fél egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig a WSH Kft. jogi igényeinek érvényesítéséhez szükségesek.

 

 1. A panasz benyújtásának joga

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos panasszal élhet Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu). Ezen kívül amennyiben az adatkezelést sérelmesnek találja, az illetékes törvényszék előtt polgári pert indíthat.

 

Az Érintett jogainak érvényesítése

 

Ön akár írásban (e-mailben vagy levélben), akár szóban kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, illetőleg gyakorolhatja jogait a fenti elérhetőségeken keresztül. Személyazonosságának igazolását csak kétség esetén kérjük.

Az információkat elsősorban írásban (amennyiben erre mód van, e-mailen) közöljük, emellett az Ön kérésére szóban is, a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk.

A kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást adunk.

Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük Önt.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmek teljesítését illetőleg az azokra adott választ Társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az Érintettek jogaira nézve, haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató útján.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Társaságunk rendelkezik ISO 27001-es minősítéssel, mely információbiztonsági szabvány bevezetésével a WSH Kft. a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően aktívan kezeli adatbiztonságát. Az ISO 27001 megvalósításával Társaságunk olyan információbiztonság irányítási rendszert alakított ki, amely képes a szervezet külső és belső környezetének változásaival összhangban biztosítani információinak, így az általa kezelt Személyes adatoknak a bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, garantálja továbbá, hogy az adatokhoz csak az erre feljogosított személyek férhessenek hozzá.

 

Hatályba lépés

 

Jelen Tájékoztató 2024. január 1. napján lép hatályba

 

A jelen Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.